Norsk hekkefuglovervåking Norwegian bird monitoring

Informasjon og rapporteringsskjema som kan hentes via internett Information and forms that can be obtained via the Internet

Følgende filer kan lastes ned her: The following files are available for download here:
Følgende filer er spesialtilpasset hver enkelt rute og må lastes ned fra de spesifikke rutesidene (dvs du må logge deg inn med ditt brukernavn og passord og velge den ruta du ønsker informasjon om) :
  • Koordinatskjema som angir posisjon for hvert tellepunkt - sendes regionansvarlig første år ruta takseres via epost eller vanlig post.
  • Kart (1:15 000 og 1:50 000).
  • Standard Ruteinformasjon som beskriver prosedyrer for gjennomføringen av den aktuelle ruta.
  • GPX-filer til bruk for opplasting av koordinater til din GPS.
  • Programvare for opplasting av GPX-fila til din GPS.
The following files are specifically designed for each individual route and must be downloaded from the specific "route pages" (ie you must log in with your username and password and select the route you want information on):
  • Coordinate info indicating position for each counting point - sent region contact first year route is surveyed via email or normal mail.
  • Map (1:15 000 and 1:50 000).
  • Default Route Information describing the sampling procedures of the current route.
  • GPX files for uploading coordinates to your GPS.
  • Software for uploading GPX file to your GPS.