Norsk hekkefuglovervåking Norwegian bird monitoring

Hvordan står det til med de vanlige hekkefuglene i Norge? What is the situation with the common breeding birds in Norway?

Til tross for at fugler er svært velegnete til å overvåke naturen, har vi i Norge lenge manglet et godt overvåkingsprosjekt for terrestriske hekkefugler. Prosjektet "Norsk hekkefuglovervåking" (Tidligere TOV-E) utføres i samarbeid mellom Birdlife Norge, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Miljødirektoratet og er det viktigste prosjektet for å overvåke bestandsutviklingen til norske fuglearter på land.

Norges fuglefauna er dynamisk. Fra år til år skjer det små eller store endringer i faunaens sammensetning. Noen arter blir vanligere, andre blir mer sjeldne, enkelte naturtyper bllir sjeldnere mens andre blir mer utbredt.

Formålet med Norsk hekkefuglovervåking er å fange opp nettopp denne dynamikken, for enklere å kunne sette inn forvaltningstiltak på de frontene det er nødvendig.

Tren på artsbestemmelse av fugl på www.birdid.no.

Dersom du vil se grovkart på ruter i programmet, og også få oversikt over ledige ruter, gå inn på Rutekart.

Despite the fact that birds are very suitable for monitoring nature, we have long lacked a good monitoring project for terrestrial breeding birds in Norway. The project "Norwegian bird monitoring" (formerly TOV-E) is carried out in cooperation between BirdLife Norway, Norwegian Institute for Nature Research (NINA) and the Norwegian Environment Agency . Norwegian bird monitoring is the most important project for monitoring population trends for terrestrial Norwegian bird species.

The bird fauna in Norway is dynamic. From year to year there are small or large changes in the composition of the fauna. Some species become more common, others become more rare, some habitats are less common while others become more common.

The purpose of Tthe project is to capture this particular dynamic, in order to simplify management measures whenever needed.

Practice identification of bird species on www.birdid.no.

If you want to see a rough map of the routes in Norwegian bird monitoring, and also a list of vacant routes, go to the route map.

Logg inn
Log in

Siste nytt

Latest updates

08.05.2024
Årets feltsesong i hekkefuglovervåkingen nærmer seg. Databasen er klargjort og oppdatert, og all nødvendig informasjon om tellerutene er klar for nedlasting fra denne nettsida. Ta gjerne en kikk på video for gjennomføring (lenke på denne sida), og metodemanual (kan lastes ned under menyen "Last ned skjema"). Takk til alle som deltar i hekkefuglovervåkingen, og lykke til med feltsesongen. Årets feltsesong i hekkefuglovervåkingen nærmer seg. Databasen er klargjort og oppdatert, og all nødvendig informasjon om tellerutene er klar for nedlasting fra denne nettsida. Ta gjerne en kikk på video for gjennomføring (lenke på denne sida), og metodemanual (kan lastes ned under menyen "Last ned skjema"). Takk til alle som deltar i hekkefuglovervåkingen, og lykke til med feltsesongen.
   
>> Vis eldre nyheter
Logoer